Welcome to the Kaplan/Kaplanski Family Tree

Bernice Kaplan (Perelman) at age ~8?
Bernice Kaplan (Perelman) at age ~8?